ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας
1. Η Ανωτέρα Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ λειτουργεί σύμφωνα με:
α) Το Νόμο 1158/81
β) Το Π. Δ. 370/83
γ) Την υπ’ αριθμ. 17929/993/26-9-1984 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και
δ) Τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
2. Η Σχολή υπόκειται στις διατάξειs του N. Δ. 1158/81 και του Π. Δ. 370/83. Αντίγραφα τον Φ. Ε. Κ. 127/13. 5. 1981 και 130/29. 9. 1983 θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.
3. Η Σχολή λειτουργεί κατά τάξεις (Α, Β, Γ ) με τη συνολική κατά τάξη συμμετοχή των σπουδαστών στην έρευνα, τεχνική κατάρτιση και γενικότερη καλλιέργεια, που αποβλέπουν στην ικανότητα ειδικής εφαρμογής των ποικίλων μορφών που εκφράζουν το θέατρο.
4. Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων, η αποφυγή αδικαιολόγητων απουσιών, η ατομική και υπεύθυνη μελέτη και προετοιμασία των σπουδαστών, σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις οδηγίες κάθε καθηγητή, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της σχολής.
5. Υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση από τους σπουδαστές των διδασκόμενων μαθημάτων και η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρακτικές ασκήσεις. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρίζονται στα μηνιαία δελτία απουσιών.
6. Η φοίτηση των σπουδαστών που απουσιάζουν λογίζεται ελλιπής σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 12 του Π. Δ. 370/83.
7. Οι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την απαραίτητη προετοιμασία. Με τον όρο προετοιμασία νοείται και η κατάλληλη αμφίεση και υπόδηση για το μάθημα ( π. χ. της κινησιολογίας, του χορού, του αυτοσχεδιασμού, της υποκριτικής). Ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι η ώρα που ορίζει για κάθε ημέρα το ωρολόγιο πρόγραμμα.
8. Η Σχολή δεν εγκρίνει την ιδιαίτερη και εκτός Σχολής βοήθεια από μέρους όχι μόνο ξένων προσώπων, αλλά και των τακτικών καθηγητών της, σε μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή και γενικά αφορούν τη θεατρική εκπαίδευση.
9. Η Σχολή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των σπουδαστών σε οποιαδήποτε ξένη καλλιτεχνική εκδήλωση, γιατί κρίνει ότι αυτή επιφέρει σύγχυση στους τρόπους έκφρασης που επιδιώκει η Σχολή.
10. Οι σπουδαστές της Σχολής μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αφού ερωτηθούν, σε παραστάσεις και γενικές εκδηλώσεις του Θεάτρου Τέχνης.
11. Οι σπουδαστές για οποιαδήποτε απορία τους ή πρόβλημα που τους απασχολεί όσον αφορά τα μαθήματα ή τη λειτουργία της Σχολής απευθύνονται ιεραρχικά πρώτα στον αρμόδιο καθηγητή και κατόπιν στο διευθυντή Σπουδών και στον Διευθυντή της Σχολής.
12. Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού λειτουργεί η βιβλιοθήκη της Σχολής από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δανείζονται βιβλία με την υποχρέωση να τα επιστρέφουν σε τακτές ημερομηνίες.
13. Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό της Σχολής, τους νόμους της Πολιτείας και τις σχετικές αποφάσεις των παραπάνω.
14. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στις αίθουσες διδασκαλίας.
15. Δεν επιτρέπεται η παραμονή ξένων προσώπων στους χώρους της σχολής.
16. Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη παραμονή των σπουδαστών στους χώρους της Σχολής μετά το τέλος των μαθημάτων.
17. Η Σχολή, εκτός από τα μαθήματα που ορίζει ο νόμος, διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει μαθήματα ή κύκλους μαθημάτων ή να διοργανώνει σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον μαθήματα θεωρούνται υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές και εξετάζονται κανονικά.
18. Τα δίδακτρα καθορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται.
19. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει τα δίδακτρα ή να παρέχει δωρεάν φοίτηση στους αριστούχους καθώς και σε άλλους σπουδαστές λαμβάνοντας υπόψη την όλη τους επίδοση.
20. Οι σπουδαστές, για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δίδακτρα) προς τη Σχολή.
21. Η Σχολή, μετά από απόφαση του Δ/ντή της Σχολής και του Συλλόγου των καθηγητών, διοργανώνει ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδρομές καθώς και σε επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους καθώς και σε θέατρα και χώρους συναυλιών για την παρακολούθηση σχετικών εκδηλώσεων. Πολυήμερες εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών.
22. Η Σχολή έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π. Δ. 370/83 να επιβάλλει την ποινή της οριστικής αποβολής από τη Σχολή σε σπουδαστές που δεν τηρούν τους όρους του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.
23. Οι καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής της αποτελούν το Σύλλογο των Καθηγητών. Ο Σύλλογος συγκαλείται από το Δ/ντή της Σχολής σε τακτές και έκτακτες συνεδριάσεις. Ο Σύλλογος αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λειτουργίας της Σχολής. Οι αποφάσεις του Συλλόγου καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Δ/ντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
24. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής, μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, αναρτάται στη Σχολή. Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και να τηρούν τις διατάξεις του.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ´ ΑΡΙΘ. 370

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ´ ΑΡΙΘ. 370

Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Aνωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

(Τμήμα Υποκριτικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.3,6 παρ.3,11 παρ.3 και 16 παρ.5 του Ν. 1158/1981 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπιδεύσεως κλπ». (ΦΕΚ 127/A/1981).
 2. Την από 13 Δεκεμβρίου 1982 και 29 Ιουνίου 1983 σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 25 του Ν.1158/1981 και
 3. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικράτειας αριθ. 201/23.3.1983 και 482/20.7.1983 μετά πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Επιστημών, αποφασίζουμε :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’.

Άρθρο 1.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση και λειτουργία

 1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης υπαβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερομένου και τα εξής Δικαιολογητικά :

α) Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά σπουδών

β) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να φαίνεται και ο τρόπος και χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας,

γ) Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου,

δ) Αντίγραφο φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, προκειμένου για άρρενες.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκληση απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

στ) Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.

ζ) Κάτοψη του κτιρίου της Σχολής (αιθουσών) και υπεύθυνη δήλωση αντοχής του από δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς, για τη στατική του επάρκεια. Επιτρεπτό βάρος 350 KG/M2 τουλάχιστον.

η) Αντίγραφο της άδειας του κτίσματος και σε περίπτωση νομιμοποιούμενου αυθαίρετου «οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως» του Ν.720/77, όπως έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί μεταγενέστερα η απόφαση νομιμοποίησης του Α.Ν.410/1968.

θ) Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Σχολής, ο οποίος εγκρίνεται ταυτόχρονα με τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής.

Ο κανονισμός τοιχοκολλάται ώστε οι σπουδαστές να γνωρίζουν κάθε στιγμή τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

 1. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρεία, υποβάλλεται το Καταστατικό του νομικού προσώπου και τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´.

Άρθρο 2.

Κτιριολογικές Εγκαταστάσεις Σχολών.

Τα κτίρια, στα οποία στεγάζονται και λειτουργούν Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις :

         Α. Αίθουσες διδασκαλίας

 1. Οι αίθουσες διδασκαλίας θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) μία για κάθε τάξη μαθητών και το συνολικό εμβαδόν της σχολής να είναι τουλάχιστον 150 M2.
 2. Σε κάθε μαθητή θα αντιστοιχεί χώρος τουλάχιστον 2,5 M2 για κάθε αίθουσα.
 3. Ελάχιστο ύψος των αιθουσών διδασκαλίας 2,80 μ.
 4. Οι πόρτες κάθε αίθουσας να ανοίξουν προς τα έξω.
 5. Οι αίθουσες διδασκαλίας να μη βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, εκτός εάν διαθέτουν τις προδιαγραφές του θεάτρου και σχετική άδεια.

Υπόγειος θεωρείται ο χώρος που η στάθμη του βρίσκεται χαμηλότερα από τη στάθμη του πεζοδρομίου περισσότερο από 0,60 μ.

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους ο χαρακτηρισμός της αίθουσας σαν υπόγειας γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.)

 1. Ο φωτισμός και ο αερισμός κάθε αίθουσας να είναι επαρκής και η Σχολή να πληρεί τους όρους υγιεινής.

Επίσης να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής του τεχνητού φωτισμού (ηλεκτρικού ρεύματος).

 1. Δεν επιτρέπεται ο χώρος των αιθουσών να είναι υγρός και κρύος.

Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλών για διακόσμηση των αιθουσών, καθώς και των υπολοίπων χώρων της Σχολής.

         Β. Η Σχολή να έχει :

 1. Γραφείο Καθηγητών
 2. Αίθουσα αναμονής.
 3. Έξοδο κινδύνου με πινακίδες προσανατολισμού της.
 4. Τουαλέτες που να ανταποκρίνονται στους όρους υγιεινής και να διαθέτουν νιπτήρες και ντούς.
 5. Πυροσβεστήρες σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφαλείας.
 6. Χώρο για αποδητήρια ανάλογα με τον αριθμό σπουδαστών κάθε Σχολής.
 7. Φαρμακείο με τα είδη πρώτων βοηθειών.
 8. Όργανα διδασκαλίας : α) Πιάνο ή συναφές όργανο για την αρτιώτερη διδασκαλία και εκμάθηση του μαθήματος της μουσικής, β) Μαγνητόφωνο, γ) Βιβλιοθήκη, με τα απαραίτητα βιβλία, που θα βοηθούν τον σπουδαστή στην εκπαίδευσή του και η οποία θα καλύπτει επαρκώς τη διδασκαλία των μαθημάτων, δ) Μπάρα, η οποία θα υπάρχει στην αίθουσα ή στις αίθουσες, που θα χρησιμοποιηθούν για το μάθημα της Κινησιολογίας, ε) Χώρο για την διδασκαλία της Υποκριτικής κατάλληλα διαμορφωμένο, στ) Προαιρετικά σύστημα VIDEO (κάμερα, μαγνητοσκόπιο, MONITOR).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´.

Άρθρο 3.

Προσόντα Καθηγητών.

 1. Τα προσόντα των καθηγητών ορίζονται ως εξής :

α) Για το μάθημα. «Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός». Σκηνοθέτης, ή ηθοποιός, αναγνωρισμένης αξίας με δεκαετή πραγματική θεατρική εργασία ή θεατρικός συγγραφέας ανεγνωρισμένης αξίας με σπουδές στην Τέχνη της Υποκριτικής.

β) Για το μάθημα «Αγωγή Προφορικού Λόγου». Σκηνοθέτης ή ηθοποιός, αναγνωρισμένης αξίας, με δεκαετή πραγματική θεατρική εργασία και κατά προτίμηση ειδικευμένεος στην Τεχνική του λόγου και της Υποκριτικής.

γ) Για το μάθημα «Κίνηση – Χορός» :

Διπλωματούχος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής Χορού ή Σχολής Κινησιολογίας Ελληνικής ή Ξένης και με Tριετή πείρα διδασκαλίας σε αναγνωρισμένη Σχολή Χορού Ελληνική ή Ξένη.

δ) Για το μάθημα «Μουσική – Τραγούδι» :

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος αναγνωρισμένου Ελληνικού ή ξένου Ωδείου τάξεως Μονωδίας με γνώσεις θεωρητικών Μουσικής τουλάχιστον Αρμονίας, αναγνωρισμένης αξίας και με πενταετή πείρα διδασκαλίας σε αναγνωρισμένο Ωδείο,

ε) Για το μάθημα «Δραματολογία»:

Θεατρικός συγγραφέας ή διακεκριμένος λόγιος, ή φιλόλογος με αναγνωρισμένη εργασία στο θέατρο, ή πτυχιούχος Σχολής ή Τμήματος Θεατρολογίας Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου.

στ) Για το μάθημα «Ιστορία του Θεάτρου» :

Θεατρικός συγγραφέας ή διακεκριμένος λόγιος ή φιλόλογος με αναγνωρισμένη εργασία στο θέατρο, ή πτυχιούχος σχολής ή τμήματος θεατρολογίας Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου.

ζ) Για το μάθημα «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» :

Φιλόλογος με επίδοση στο μάθημα αυτό ή λογοτέχνης με αναγνωρισμένη συγγραφική δράση.

η) Για το μάθημα «Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου» :

Σκηνοθέτης κινηματογράφου αναγνωρισμένης αξίας.

θ) Για το μάθημα «Σκηνογραφία – Ενδυματολογία και Διασκευή Προσώπου»:

Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος αναγνωρισμένης αξίας.

 1. Όπου αναφέρεται ο όρος «αναγνωρισμένης αξίας» η διαπίστωση θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 25 του Ν.1158/81 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λ.π.».

Άρθρο 4

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά διδακτικού προσωπικού.

Για την πρόσληψη Διευθυντή σπουδών ή καθηγητή υποβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερομένου και τα εξής δικαιολογητικά :

α) Πιστοποιητικα ή αποδεικτικά σπουδών

β) Πιστοποιητικό γέννησης

γ) Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου

δ) Αντίγραφο Φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, προκειμένου για άρρενες.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους και

στ) Βιογραφικό Σημείωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’.

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 5.

Σχολικό και διδακτικό έτος

 1. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους, διαιρείται δε σε δύο (2) διδακτικές περιόδους (εξάμηνα) και την περίοδο των θερινών διακοπών. Κάθε διδακτική περίοδος περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων.

Οι δύο διδακτικές περίοδοι αποτελούν το διδακτικό έτος.

 1. Η διδασκαλία των μαθημάτων της α´ περιόδου (χειμερινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου και λήγει μετά τη συπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων, της δε β´ περιόδου (εαρινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τη συμπλήρωση των τριών (3) εβδομάδων εξετάσεων της περιόδου και λήγει μετά τη συμπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων.
 2. Για τη συμπλήρωση της διδασκαλίας ή τη διενέργεια εξετάσεων μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δύνανται να παρατείνονται οι διδακτικές περίοδοι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

Άρθρο 6.

Εορτολόγιο

 1. Οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήματα Υποκριτικής) αργούν :

α) Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι οποίες αρχίζουν στις 23 Δεκεμβρίου και λήγουν στις 6 Ιανουάριου.

β) Κατά τις διακοπές του Πάσχα οι οποίες αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν τη Κυριακή του Θωμά,

γ) Κατά τις θερινές διακοπές οι οποίες αρχίζουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσειων του Ιουνίου και λήγουν στις 31 Αυγούστου.

 1. Οι Σχολές αργούν και κατά τις λοιπές εξαιρετέες εορτές και ημέρες αργίας των Ανωτέρων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών.

Άρθρο 7.

Εγγραφές – Προθεσμίες εγγραφών

 1. Οι σπουδαστές εγγράφονται με αίτησή τους, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους, όπως είναι γραμμένο στα μητρώα των Δήμων και Κοινοτήτων ή στα Δημοτολόγια.
 2. Στο Α´ έτος εγγράφονται αυτοί που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις, αυτοί που κρίθηκαν εισακτέοι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν.1158/1981 και όσοι απορρίφθηκαν το έτος αυτό.
 3. Στο Β´ ή Γ´ έτος εγγράφονται αυτοί που προβιβάστηκαν από το προηγούμενο έτος, αυτοί που έμειναν στο ίδιο έτος και αυτοί που κατατάχθηκαν στα έτη αυτά, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις
 4. Οι εγγραφές των σπουδαστούν αρχίζουν την 1 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 30 του ίδιου μήνα. Οι εγγραφές τον σπουδαστών που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις ή έλαβαν μέρος στις κατατακτήριες ή επαναληπτικές εξετάσεις, γίνονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των αποτελεσμάτων.
 5. Ο Διευθυντής της Σχολής δύναται για εξαιρετικούς λόγους και μετά από αίτηση σπουδαστή, να επιτρέψει την εγγραφή του, αν δεν είχε υπαβάλλει αίτηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Η εγγραφή του σπουδαστή γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών.
 6. Για γενικότερους λόγους, δύναται ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών να παρατείνει την προθεσμία εγγραφών πέρα απ’ αυτές που καθορίζονται στις παρ. 4 και 5, αλλά η παράταση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης των προθεσμιών αυτών.

Άρθρο 8.

Εξετάσεις

 1. Εισαγωγικές εξετάσεις :

α) Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνναι κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεως των υποψήφιων. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών καθορίζει κάθε έτος το πρόγραμμα των εξετάσεων με προκύρυξη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν.1158/81 η οποία ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων και τοιχοκολλάται στην είσοδο των κτιρίων των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης.

β) Με την προκήρυξη καθορίζονται οι ημέρες και οι ώρες των εξετάσεων και τα εξεταζόμενα μαθήματα, στα οποία υποχρεωτικά είναι η υποκριτική, ή απαγγελία ή το τραγούδι και στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις ιστορίας θεάτρου και λογοτεχνίας. Τυχόν εξεταζόμενα, κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις μαθήματα, πέραν των παραπάνω, πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τους υποψηφίους και συναφή με αυτά.

γ) Επιτυχόντες θεωρούνται : αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα θεατρικής τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν στα προβλεπόμενα από το εδαφ. β’ μαθήματα, τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5).

Για τη βαθμολογία της επίδοσης των υποψηφίων κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 του Δ/τος αυτού.

Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και αρτιμέλεια η οποία βεβαιώνεται από την εξεταστική Επιτροπή. Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

δ) Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθημα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

ε) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών των ονομαστικών πινάκων των εισαγομένων που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.

Οι πίνακες δημοσιεύονται και ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης.

στ) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 1138/81 και με την ίδια διαδικασία διεξάγονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου παλαιού τυπου καθώς και των αλλοδαπών που έχουν τα νόμιμα προσόντα. Οι εν λόγοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι και 20 Αυγούστου.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή, το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών χορηγεί βεβαίωση έγγραφης αυτών που πέτυχαν σε οποιαδήποτε Σχολή επιθυμούν να φοιτήσουν.

ζ) Ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλει στη Σχολή που επιλέγει να φοιτήσει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών μέχρι 30 Ιουλίου.

η) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής υποψηφίου από άλλο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον το πρόσωπο αυτό φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από την οικεία αστυνομική αρχή.

θ) Για την έγκαιρη έκδοση της προκήρυξης και την οργάνωση των εξετάσεων οι Σχολές υπαβάλλουν τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι 20 Αυγούστου.

 1. Κατατακτήριες εξετάσεις :

α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 20 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών ισότιμων ή συναφών της αλλοδαπής.

β) Οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλονται στη Σχολή που επιλέγουν να φοιτήσουν από 1 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών και τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η ενδιαφερόμενη Σχολή υποβάλλει τα δικαιολογητικά αυτά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.

γ) Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν.1158/81 στο Β´ ή Γ´ έτος σπουδών, αφοί εξεταστούν στα μαθήματα, που διδάσκονται στα έτη αυτά.

 1. Προαγωγικές εξετάσεις :

α) Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων της β´ διδακτικής περιόδου, τον Ιούνιο μήνα, κάθε έτους.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής, με τη συνεργασία των Καθηγητών.

β) Ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις εξετάσεις των κυρίων και δευτερευόντων μαθημάτων.

γ) Κατά τις προαγωγικές εξετάσεις οι σπουδαστές εξετάζονται στην ύλη της οποίας η διδασκαλία είναι υποχρεωτική για το έτος σπουδών τους, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων.

δ) Η συμμετοχή των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Από τις εξετάσεις αποκλείονται σπουδαστές με ελλιπή φοίτηση. Σπουδαστής που απουσιάζει αδικαιολόγητα λαμβάνει μονάδα. Οι σπουδαστές που απούσιασαν δικαιολογημένα, βάσει επίσημων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία κρίνονται από το Σύλλογο των Καθηγητών, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

ε) Η Σχολή καταρτίζει πίνακες των σπουδαστών που δικαιούνται συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις και αυτών που αποκλείονται από τις εξετάσεις, λόγω ελλιπούς φοίτησης.

Οι πίνακες επικυρώνονται από το Διευθυντή της Σχολής και τοιχοκολλούνται στο χώρο ανακοινώσεων της Σχολής.

στ) Σπουδαστής προάγεται στο επόμενο έτος αν λάβει σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5). Παραπέμπεται δε σε επαναληπτική προαγωγική εξέταση στα μαθήματα που έλαβε βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5).

ζ) Για την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών διεξάγονται από κάθε Καθηγητή της Σχολής, μετά τη λήξη των μαθημάτων της α’ διδακτικής περιόδου (χειμερινό εξάμηνο) εξετάσεις στην ύλη του μαθήματος που δίδαξε. Η διάρκεια των εξετάσειωνν είναι μέχρι τρεις (3) εβδομάδες.

Ο βαθμός της προόδου κάθε μαθήματος με συντελεστή 1 προστίθεται στο μέσο όρο των βαθμώνν της προαγωγικής εξέτασης με συντελεστή 2. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με το 3 και εξάγεται ο προαγωγικός βαθμός του μαθήματος.

Στο βαθμό της προόδου συνεκτιμάται και η επίδοση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της α’ διδακτικής περιόδου.

 1. Διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις :

α) Οι διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις κατά τις διακρίσεις του άρθρου 13 του Ν.1158/1981 διενεργούνται κατ’ αρχήν από την οικεία Σχολή στα κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα μετά τη λήξη των μαθημάτων της β’ διδακτικής περιόδου.

Οι σπουδαστές που πέτυχαν σε όλα τα μαθήματα, παραπέμπονται για εξέταση στα κύρια μαθήματα από Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 4 του Ν.1138/1981 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως» κλ.π.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Ιούνιο μήνα.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές που φοίτησαν και δεν αποκλείονται λόγω ελλιπούς φοίτησης.

γ) Ο σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις όλων των μαθημάτων. Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5) Καλώς. Ο τρόπος εξαγωγής του προαγωγικού βαθμού κάθε μαθήματος, ισχύει και για την εξαγωγή του βαθμού της επίδοσης των σπουδαστών στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις, που διενεργεί ο σύλλογος των καθηγητών της Σχολής.

δ) Γιά τη συμμετοχή του σπουδαστή στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η Σχολή υποβάλλει στο Υπουργείο κατάλογο των σπουδαστών, που δικαιούνται συμμετοχής με αναλυτικούς πίνακες της επίδοσής τους σε όλα τα μαθήματα.

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε κυρίου μαθήματος από τα μέλη της Επιτροπής αποτελεί το βαθμό της επίδοσης του σπουδαστή.

Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5).

ε) Σπουδαστής που δεν έλαβε το βαθμό πέντε (5) σε οποιοδήποτε μάθημα κατά τις εξετάσεις που διενεργεί ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής ή η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, παραπέμπεται στις επαναληπτικές, διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις.

στ) Ο μέσος όρος των βαθμών της Επιτροπής του Υπουργείου στα κύρια μαθήματα και ο μέσος όρος των βαθμών του Συλλόγου των Καθηγητών της Σχολής στα δευτερεύοντα, αποτελούν ξεχωριστούς παράγοντες που αποδίδουν την επίδοση των σπουδαστών, η οποία αναγράφεται στα διπλώματα ή πτυχία τους.

ζ) Επιτρέπεται η προσέλευση αποφοίτων σπουδαστών κατά τις επόμενες εξεταστικές περιόδους για βελτίωση βαθμολογίας.

 1. Επαναληπτικές εξετάσεις :

α) Οι επαναληπτικές εξετάσεις διακρίνονται :

Ι. Σε επαναληπτικές προαγωγικές που διεξάγονται από 10 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου και

 1. Σε επαναληπτικές διπλωματικές ή πτυχιακές, που διεξάγονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και το μήνα Φεβρουάριο.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές οι οποίοι παραπέμπονται λόγω ελλιπούς φοίτησης ή απουσίασαν δικαιολογημένα κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου ή έλαβαν βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5) κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

γ) Όσοι δεν προσέρχονται στις επαναληπτικές εξετάσεις για οποιοδήποτε λόγο, λαμβάνουν μονάδα.

δ) Ο τρόπος διεξαγωγής και βαθμολήγησης των σπουδαστών κατά τις προαγωγικές και διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις ισχύει και για τις επαναληπτικές εξετάσεις τους.

 1. Με αποφάσεις του Υπουργού IΙολιτισμού και Επιστημών μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν.1158/81 «περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνίκης Εκπαίδευσεως κ.λ.π.» δύναται για λόγους εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών να τροποποιούνται οι καθοριζόμενες με το Διάταγμα αυτό ημερομηνίες διεξαγωγής των πάσης φύσεως εξετάσεων.

Άρθρο 9.

Φοίτηση – Απουσίες

 1. Οι σπουδαστές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα διδασκόμενα μαθήματα και τις προβλεπόμενες από τα προγράμματα πρακτικές ασκήσεις. Η τακτική φοίτηση αποδεικνύεται απο δελτία απουσιών τα οποία τηρούνται από τους Καθηγητές της Σχολής.
 2. Οι απουσίες υπολογίζονται ανά μία, για κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών που παραδίδονται από τους καθηγητές μετά τη λήξη των μαθημάτων του μήνα στη Γραμματεία της Σχολής.

Άρθρο 10.

Ελλιπής φοίτηση και συνέπεια αυτής

 1. Η φοίτηση των σπουδαστών λογίζεται ελλιπής στις εξής περιπτώσεις :

α) Αν ο σπουδαστής, κατά τη διάρκεια του έτους σημείωσε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αιτία, απουσίες ίσες με το 1/6 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν για κάθε κύριο μάθημα ή ίσες με το 1/4, του συνόλου των ωρών διδασκαλίας, για κάθε δευτερεύον μάθημα.

β) Αν κατά τη διάρκεια του έτους συγκεντρώνει σύνολο απουσιών ίσο με το 1/4 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν.

 1. Στην περίπτωση της παρ. 1α’ ο σπουδαστής αποκλείεται από τις εξετάσεις του Ιουνίου και παραπέμπεται για εξέταση τον μήνα Σεπτέμβριο. Αν ο σπουδαστής εμπίπτει στην περίπτωση της παρ. 1β’ αποκλείεται των εξετάσεων του Ιουνίου και των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου και υποχρεώνεται να επαναλάβει όλα τα μαθήματα του έτους στο οποίο φοιτά.
 2. Πριν από τη διεξαγωγή των προαγωγικών και διπλωματικών ή πτυχιακών εξετάσεων η Γραμματεία της Σχολής καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναφέρεται η ελλιπής φοίτηση τον σπουδαστών. Ο πίνακας υπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολής και τοποθετείται στη θέση ανακοινώσεων της Σχολής για ενημέρωση των σπουδαστών.

Άρθρο 11.

Βαθμολογική Κλίμακα

 1. Η επίδοση των σπουδαστών βαθμολογείται με τους βαθμούς από ένα (1) μέχρι δέκα (10). Ο κατώτερος προαγωγικός βαθμός δηλαδή η βάση είναι το πέντε (5) (καλώς).
 2. Οι παραπάνω βαθμοί αξιολογούνται ως εξής:

         α) Άριστα, από 8,5 έως 10.

         β) Λίαν Καλώς, από 7,5 έως 8,5, μη συμπεριλαμβανομένου.

         γ) Καλώς, από 5 έως 7,5, μη συμπεριλαμβανομένου.

         δ) Κακώς, από 1 έως 5, μη συμπεριλαμβανομένου.

Άρθρο 12.

Κατάθεση Βαθμολογίας

 1. Οι βαθμοί προόδου των σπουδαστών γράφονται ολογράφως και αριθμητικώς από τους καθηγητές των μαθημάτων σε δελτία ποιότητας τα οποία αφού υπογραφούν παραδίνονται μετά τη λήξη των εξετάσεων του Φεβρουάριου και πριν από τις προαγωγικές ή διπλωματικές εξετάσεις στη Γραμματεία της Σχολής που είναι και αρμόδια για τη φύλαξή τους στο αρχείο της Σχολής.
 2. Η βαθμολογία των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεςία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 13.

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

 1. Η πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής αποφάσιζεται από το Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής. Πολυήμερες εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο κατά τις διακοπές της Σχολής και αποφασίζονται ομοίως από το Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής.
 2. Για τη μετάβαση σπουδαστών στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους χρειάζεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών μετά από πρόταση του Διευθυντή της Σχολής και γνώμη του Συλλόγου των Καθηγητών.

Άρθρο 14.

Μεταγγραφές

 1. Οι μεταγγραφές σπουδαστών ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης σε αντίστοιχες Δημόσιες ή Ιδιωτικές Σχολές Δραματικής Τέχνης, ενεργούνται στις εξής περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει αποδοχή της Σχολής στην οποία ζητούν να μετεγγραφούν :

α) Αν ο σπουδαστής εγγράφεται απευθείας σε άλλη Σχολή, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και μέσα στη νόμιμη προθεσμία εγγραφών.

β) Αν ο σπουδαστής μετώκησε μετά την έναρξη του διδακτικού έτους σε άλλη πόλη ή άλλο δήμο της αυτής πόλεως, που είναι η έδρα της Σχολής στην οποία θέλει να μεταγγραφεί. Η μετοίκηση διαπιστώνεται από την αστυνομική αρχή.

γ) Δεν δύναται να συνεχίζει τη φοίτησή του λόγω κατάργησης της Σχολής ή διακοπής λειτουργίας της.

 1. Οι αιτήσεις των σπουδαστών, που εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 1 εδαφ. α’ υποβάλλονται στη νέα Σχολή, που επιθυμούν να φοιτήσουν. Με την αίτηση υποβάλλεται και πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοίτησαν.
 2. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των σπουδαστών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 εδαφ. β

γ) υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών από τις Σχολές στις οποίες επιθυμούν να μετεγγραφούν μέχρι 31 Ιανουάριου κάθε έτους. Με την αίτηση υποβάλλεται και πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοίτησε ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο προκύπτει η σπουδαστική του κατάσταση και ο αριθμός των απουσιών, που πραγματοποίησε, κατά μάθημα, μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησής του.

Άρθρο 15.

Τίτλοι Σπουδών

 1. Στους σπουδαστές της Σχολής χορηγούνται εκτός από τους τίτλους σπουδών, διπλώματα και πτυχία του άρθρου 13 του Ν.1158/1981 και πιστοποιητικά σπουδαστικής κατάστασης.
 2. Σε κάθε διπλωματούχο ή πτυχιούχο χορηγείται μετά από αίτηση του πιστοποιητικού που υπογράφεται από το Διευθυντή της Σχολής και αναγράφει τα μαθήματα που διδάχθηκε στη Σχολή και τους βαθμούς που έλαβε.
 3. Τα διπλώματα και πτυχία υπογράφονται από το Διευθυντή και τους Καθηγητές της Σχολής και υποβάλλονται για θεώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, εντός του έτους που εκδίδονται τα αποτελέσματα.
 4. Ο τύπος του διπλώματος ή πτυχίου που χορηγείται από τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) καθορίζεται ως εξής :

ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

…………………………………………………………….

Απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών αριθ. …………..

ΦΕΚ

ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΠΤΥΧΙΟ

ΑΡΙΘ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Ο …………………………………….. του ……………………………….

από  …………………………….. αφού παρακολούθησε τρία έτη τα μαθήματα της Σχολής και πήρε μέρος στις νόμιμες εξετάσεις το έτος ………….. κρίθηκε άξιος να πάρει δίπλωμα ή πτυχίο.

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ

με γενικό βαθμό επίδοσης κατά μαθήματα :

α) Κύρια

β) Δευτερεύοντα

Αθήνα …………………….       

Ο Διευθυντής της Σχολής                                              Οι Καθηγητές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ

Θεωρήθηκε και επικυρώνεται

Αθήνα ……………………..

 1. Στα διπλώματα και πτυχία των σπουδαστών αναφέρεται η επίδοση τους μόνο με το γενικό χαρακτηρισμό «άριστα», «λίαν καλώς» και «καλώς».

Άρθρο 16.

Ταυτότησες Σπουδών

Μετά τη λήξη των εγγραφών χορηγείται από τη Σχολή σε κάθε σπουδαστή ταυτότητα στην οποία επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του σπουδαστή και χρησιμεύει για τη βεβαίωση της ιδιότητάς του.

Στην ταυτότητα γράφεται ο αύξοντας αριθμός μητρώου του σπουδαστή.

Ο τύπος της ταυτότητας καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών της Σχολής.

Άρθρο 17.

Υποχρεώσεις των σπουδαστών

 1. Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπόκεινται στους κανονισμούς της Σχολής και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται γι’ αυτούς στους νόμους και στις αποφάσεις της Πολιτείας.
 2. Οι σπουδαστές οφείλουν να εγγράφονται εμπρόθεσμα και να παραλαμβάνουν τις ταυτότητες τους. Εφόσον δεν γράφτηκαν ή δεν ανανέωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα χάνουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα.
 3. Για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τις σπουδές τους πρέπει να απευθύνονται προφορικά στους Καθηγητές τους και εγγράφως, κατά περίπτωση, στην ιεραρχία της Σχολής.
 4. Σε περίπτωση ιδρύσεως σπουδαστικού συλλόγου ή αντίπροσωπευτικής Επιτροπής σπουδαστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιείται η ίδρυση στο Διευθυντή της Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναγνώρισή τους.

Η γνωστοποίηση γίνεται έγγραφα από τη διοίκηση του συλλόγου ή την επιτροπή και υποβάλλεται αντίγραφο του Καταστατικού και της δικαστικής πράξης αναγνώρισης ή αντίγραφο του κανονισμού της επιτροπής σπουδαστών.

 1. Σπουδαστικοί Σύλλογοι ή επιτροπές ή σπουδαστές που επιθυμούν να οργανώσουν κάθε μορφής συγκέντρωση ή εκδήλωση μέσα στη Σχολή, υποχρεώνονται να ζητήσουν έγγραφη άδεια από το Διευθυντή της Σχολής και να λάβουν επίσης, έγγραφη άδεια.

Η διενέργεια συγκέντρωσης ή εκδήλωσης χωρίς έγγραφη άδεια είναι πειθαρχικό παράπτωμα για τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου ή της επιτροπής ή τους σπουδαστές.

Άρθρο 18.

Παραπτώματα Σπουδαστών

Ο σπουδαστής της Σχολής διαπράττει πειθαρχικά παραπτώματα και τιμωρείται στις εξής περιπτώσεις :

α) Όταν παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και τις αποφάσεις της Διοίκησης της Σχολής, που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.

β) Όταν συμπεριφέρεται κατά τρόπο αναξιοπρεπή, προσβάλλει το κύρος της Σχολής και δεν αποδίδει τον οφειλόμενο σεβασμό στο προσωπικό της Σχολής.

Άρθρο 19.

Ποινές

 1. Οι ποινές που επιβάλλονται για τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι έξης:

         α) Επίπληξη

         β) Αποβολή από ένα μάθημα μέχρι οκτώ (6) ώρες.

         γ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες.

         δ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι τριάντα (30) ήμερες.

         ε) Αποβολή από τη Σχολή για ολόκληρο το σχολικό έτος.

         στ) Αποβολή οριστική από τη Σχολή.

         ζ) Αποβολή οριστική από όλες τις Σχολές του Κράτους.

 1. Οι ποινές του στοιχείου α’ επιβάλλονται από τον Διευθυντή της Σχολής, των στοιχείων β’ έως και δ’ από το Σύλλογο των Καθηγητών και των στοιχείων ε’ στ’ και ζ’ από τον Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, μετά από πρόταση του Συλλόγου των Καθηγητών.
 2. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών μπορεί να τροποποιήσει τις ποινές των στοιχ. ε’, στ’ και ζ’ επιεικέστερα μετά από στοιχεία που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους.
 3. Οι ποινές των στοιχείων α’ έως και δ’ της παρ. 1 επιβάλλονται ύστερα από κλήση του διωκομένου για παροχή εξηγήσεων, των δε στοιχείων ε’, στ’ και ζ’ ύστερα από έγγραφη κλήση σε απολογία, από το σύλλογο των Καθηγητών.

Ο Σύλλογος των Καθηγητών, μπορεί μετά παρέλευση ενός έτους, να διαγράψει τις πειθαρχικές ποινές, που ο ίδιος ή ο Διευθυντής της Σχολής έχει επιβάλλει σε σπουδαστή, αν στο μεταξύ επέδειξε άριστη διαγωγή.

 1. Οι ποινές των στοιχείοιν ε’ και στ’ επιβάλλονται όταν ο σπουδαστής επιδεικνύει ιδιαζόντως κακή συμπεριφορά εντός της Σχολής, κατ’ επανάληψη, ή παρεμποδίζει με βίαια μέσα τη λειτουργία της Σχολής, ή χρησιμοποιεί τη σπουδαστική του ιδιότητα για δυσφήμιση αυτής. Η ποινή του στοιχείου ζ’ δύναται να επιβληθεί μόνον εφόσον ο σπουδαστής έχει τιμωρηθεί με τις ποινές των στοιχείων ε’ ή στ’ τρεις (3) τουλάχιστον φορές συνολικά.
 2. Οι απουσίες που γίνονται κατά την περίοδο της αποβολής προσθέτονται στις λοιπές, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απουσιών.

Άρθρο 20.

Καθήκοντα εκπαιδευτικού προσωπικού

 1. Οι Καθηγητές της Σχολής οφείλουν να διδάσκουν τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, να χορηγούν σημειώσεις για τα μαθήματα, που διδάσκουν, να τηρούν τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Διεύθυνσης της Σχολής και του Συλλόγου των Καθηγητών.
 2. Οι Καθηγητές θέτουν υπόψη του Διευθυντή της Σχολής θέματα που αφορούν την καλλίτερη οργάνωση της διδασκαλίας των μαθημάτων και τη λειτουργία της Σχολής, ο οποίος τα εισηγείται στο Σύλλογο των Καθηγητών για τη λήψη απόφασης.

Άρθρο 21.

Σύλλογος των Καθηγητών

 1. Οι Καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής αποτελούν το Σύλλογο των Καθηγητών. Των συνεδριάσεων του Συλλόγου προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 2. Ο Σύλλογος συγκαλείται έγγραφα από το Διευθυντή της Σχολής, σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστο μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και σε χρόνο που δεν παρακωλύεται η διδασκαλία των μαθημάτων.

Ο Σύλλογος δύναται να συγκληθεί, προφορικά, αν ζητηθεί έκτακτα από το 1/2 των μελών του. Η έκτακτη σύγκληση πραγματοποιείται σε δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Ο Σύλλογος αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την ορθή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και συνεδριάζει βάσει ημερήσιας διάταξης, που καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής.

 1. Οι αποφάσεις του Συλλόγου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
 2. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 3. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Καθηγητών συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Σχολής και εκπρόσωπος του συλλόγου των σπουδαστών, ελλείψει δε αυτού ο εκπρόσωπος εκλέγεται από τους σπουδαστές όλων των τάξεων της Σχολής.

Άρθρο 22.

Τηρούμενα Βιβλία Σχολής

Για την τήρηση των λεπτομερών στοιχείων εγγραφής, φοίτησης, προόδου και διεξαγωγής των προαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων των σπουδαστών τηρούνται από τη Σχολή τα εξής βιβλία :

 1. Μητρώο σπουδαστών
 2. Βιβλίο πειθαρχικών ποινών
 3. Βιβλίο επίδοσης των σπουδαστούν
 4. Μητρώο διπλωματούχων και πτυχιούχων
 5. Βιβλίο πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών
 6. Πρωτόκολλο
 7. Ατομικοί φάκελοι ή καρτέλες σπουδαστών και άλλοι υποβοηθητικοί φάκελοι.

Άρθρο 23.

Μαθήματα

 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών καθώς και το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας τους έχουν ως εξής :
Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα
Α’. ΚΥΡΙΑ Α´ Τάξη Β´ τάξη Γ´ τάξη
α) Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός.   16 16   16
β) Αγωγή Προφορικού Λόγου (σύστημα αναπνοής – άρθρωση – τοποθέτηση και ανάπτυξη φωνής – κανόνες ορθής προφοράς και απαγγελίας).     2  
γ) Κίνηση-Χορός.                           4   4   4  
Β’. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ      
α ) Μουσική — Τραγούδι     2   2
β) Δραματολογία (Ελληνικού και ξένου θεάτρου) 2   2   2  
γ) Ιστορία του θεάτρου (Αρχαίου – Μεσαιωνικού – Ελληνικού και Ξένου).         2 2 2
δ) Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας   1 1 1
ε) Ιστορία και πρακτική Κινηματογράφου (α) σύντομη ιστορία και στοιχεία αισθητικής της Κινηματογραφικής τέχνης, β) Εισαγωγή στην Κινηματογραφική υποκριτική). 2 2 2
στ) Σκηνογραφία – ενδυματολογία και διασκευή προσώπου.     1 1 1
Σύνολο ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα. 32 32 32

Γ’. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Οπλομαχητική – Ξιφασκία

Το μάθημα αυτό είναι προαιρετικό για τις Σχολές. Σε περίπτωση όμως που θα διδαχθεί στη Σχολή τότε είναι υποχρεωτικό για τους σπουδαστές.

 1. Η Σχολή δύναται να προσθέσει κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών και μετά από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 25 του Ν.1158/81 και άλλα προαιρετικά μαθήματα που θα συντελέσουν στην αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης Γ’.

Άρθρο 24.

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στην Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ : Α. Μ. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ